Заседание на ПК по "Младежки дейности, спорт и туризъм" на 27.05.2019 г.

64

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ”

П О К А Н А

 

На 27.05.2019 год. /понеделник/ от 16.30  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по „Младежки дейности, спорт и туризъм” при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение от директора на Средно училище „Иван Вазов”, гр. Плевен относно определяне на наемни цени за ползване на футболното игрище в извън учебно време.

 2. Други.

                 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                          /Цветан Антов/