Заседание на ПК по "Младежки дейности, спорт и туризъм" на 27.03.2023 г.

74

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ”

 

П О К А Н А

На 27.03.2023 год. /понеделник/ от 14.00 ч. в Заседателната  зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по „Младежки дейности, спорт и туризъм” при следния:

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Програма за развитие на туризма в община Плевен през 2023 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно определяне размер на средства за финансиране на спортните клубове, отговарящи на изискванията на Наредба №33 на Общински съвет - Плевен, за 2023 година.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно кандидатстване на Община Плевен за външно финансиране по процедура BG-RRP-4.020 - „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост за спортен обект: многофункционална спортна сграда „Спартак“ - частна общинска собственост.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 4. Предложение относно кандидатстване на Община Плевен за външно финансиране по процедура BG-RRP-4.020 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост за спортен обект: Спортна сграда, зала „Балканстрой“ - частна общинска собственост.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно безвъзмездно предоставяне по реда на Закона за физическото възпитание и спорта на спортен обект – частна общинска собственост, представляващ Стадион „Плевен“, находящ се в гр. Плевен, ул. „Колописта“ №4.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

6. Писмо за съдействие от Българска федерация по спортна акробатика.

7. Уведомително писмо от КСА Плевен и СКА Спартак – Плевен относно сключване на договор за ползване на зала „Спартак“.

8. Други.

 

                

         ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

/ЙОРДАН ГРИЖОВ/