Заседание на ПК по "Младежки дейности, спорт и туризъм" на 26.10.2021 г.

126

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ

 ПО „МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ”

 

П О К А Н А

 

На 26.10.2021 год. /вторник / от 13:30 ч. в Заседателната  зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по „Младежки дейности, спорт и туризъм” при следния:

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Информация относно изпълнението на бюджета на Община Плевен, сметките от средства от Европейския съюз и основните показатели към 30.06.2021 г.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно определяне на общински съветници – членове на комисия за провеждане на класацията „Спортист на годината“ на Община Плевен за 2021 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Заявление от Автомобилен и картинг спортен клуб „Плевен Рейсинг тим“ относно  определяне на наем за полазван от клуба имот, общинска собственост.

4. Други.

 

 

 

                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                            /Йордан Грижов/