Заседание на ПК по "Младежки дейности, спорт и туризъм" на 26.08.2019 г.

29

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ

 ПО „МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ”

 

 

П О К А Н А

 

На 26.08.2019 год. от 15:30 ч. в Заседателна зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по „Младежки дейности, спорт и туризъм” при следния:

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

  1. Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №33 на Общински съвет – Плевен.

Внася: Йордан Грижов – Общински съветник от ПП „ГЕРБ“

  1. Предложение относно осигуряване на допълнителни финансови средства от бюджета на Община Плевен за 2019 година за Общински футболен клуб „Спартак Плевен“.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

  1. Отчет за изпълнение на бюджета на Община Плевен за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 

 

 

 

                                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ца/ав                                                                                             /Цветан Антов/