Заседание на ПК по "Младежки дейности, спорт и туризъм" на 26.05.2020 г.

252

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ

 ПО „МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ”

 

П О К А Н А

 

На 26.05.2020 год. /вторник / от 17:00 ч. в Заседателната  зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по „Младежки дейности, спорт и туризъм” при следния:

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно приемане на Наредба за условията и реда за ползване на спортните обекти, собственост на Община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно изменение на Решение №1323/24.04.2019 г. на Общински съвет – Плевен за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3.Писмо от Съюза на военноинвалидите относно съвместна дейност.

4. Отговор на Кмета във връзка с искане за реконструкция и дообзавеждане на

детска площадка.

            5. Предложение от Сдружение Футболен клуб Плевен .

6.Други.

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                            /Йордан Грижов/