Заседание на ПК по "Младежки дейности, спорт и туризъм" на 25.07.2022 г.

45

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ

 ПО „МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ”

 

 

П О К А Н А

 

На 25.07.2022год. /понеделник / от 13:30 ч. в Заседателната  зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по „Младежки дейности, спорт и туризъм” при следния:

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно изменение на Решение №877/26.04.2022 г. на Общински съвет – Плевен и еднократно финансово подпомагане на дейността на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност „СПОРТЕН КЛУБ ПО ТРИАТЛОН БОРИСЛАВ ДОКОВ“ – Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Заявление от Ивайло Пондев- председател на АКСК Плевен Рейсим Тим с план за дейност.

3. Отговор от Кмета на Община Плевен, относно постъпило заявление от Ивайло Пондев.

4. Заявление от Пепо Петков – Председател на УС на „ОФК Спартак Плевен“ относно безвъзмездно предоставяне на помощен терен за нуждите на детско – юношеската школа.

5. Други.

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                   / Йордан Грижов/