Заседание на ПК по "Младежки дейности, спорт и туризъм" на 25.03.2019 г.

63

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ”

П О К А Н А

На 25.03.2019 год. /понеделник/ от 15.30 ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Младежки дейности, спорт и туризъм” при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно приемане на отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма в Община Плевен през 2018 година.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно приемане на Програма за развитие на туризма през 2019 година.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

3. Приемане на Годишен доклад  на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните - Плевен за 2018 г.

4. Предложение от Димитър Якимов Митев директор на Средно училище „Иван Вазов”- гр. Плевен  относно: Промяна в Наредба №17 за определянето и администратирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Плевен.

           5. Други.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                                          /Цветан Антов/