Заседание на ПК по "Младежки дейности, спорт и туризъм" на 25.02.2019 г.

66

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ”

П О К А Н А

На 25.02.2019 год. /понеделник/ от 15.00 ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Младежки дейности, спорт и туризъм” при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

       1. Предложение относно разпределение на средствата в група „Физическа култура и спорт” и приемане Календар за младежки дейности на Община Плевен за 2019 година.

      Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

       2. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Спортен клуб ДСД БОКСИНГ” Плевен, върху недвижим, нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Плевен, източна индустриална зона представляващ павилион с идентификатор 56722.652.224.1 със застроена площ 152кв.м., актуван с АОС №42167/11.05.2017 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

3. Молба относно финансово подпомагане на Мартин Димитров.

4. Годишен план за дейността на отдел Вътрешен одит за 2018г.

 5. Други.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                                          /Цветан Антов/