Заседание на ПК по "Младежки дейности, спорт и туризъм" на 24.08.2021 г.

67

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ

 ПО „МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ”

П О К А Н А

 

На 24.08.2021год. /вторник/ от 14:00 ч. в стая №70 на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по „Младежки дейности, спорт и туризъм” при следния:

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

  1. Предложение относно безвъзмездно предоставяне по реда на Закона за физическото възпитание и спорт на спортен обект – частна общинска собственост, представляващ стадион „Плевен“, находящ се в гр.Плевен, ул. „Колописта“ №4.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

  1. Други.

            

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 

       /Йордан Грижов/