Заседание на ПК по "Младежки дейности, спорт и туризъм" на 24.07.2023 г.

161

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ  ПО “МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ”

 

П О К А Н А

 

На 24.07.2023 год. /понеделник/ от 13.00 ч. в Заседателната  зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по „Младежки дейности, спорт и туризъм” при следния:

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно изменение на Решение №1290/30.03.2023 г. на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на Сдружение „КОЛОЕЗДАЧЕН КЛУБ КАЙЛЪКА РАЙДЪРС ПЛЕВЕН“ ЕИК 206732518 върху недвижим, нежилищен имот – частна общинска собственост в гр.Плевен, УПИ І, кв.455, ПИ 56722.663.196, с административен адрес: гр. Плевен, ул. „Марибор“ №1.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

3. Други.

 

 

                 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

/ЙОРДАН ГРИЖОВ/