Заседание на ПК по "Младежки дейности, спорт и туризъм" на 24.06.2019 г.

61

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ”

П О К А Н А

 

На 24.06.2019 год. /понеделник/ от15.30 ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Младежки дейности, спорт и туризъм” при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно даване съгласие на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Спортен клуб ДСД Боксинг“ за кандидатстване за финансово подпомагане по инвестиционен проект.

Внася: Мартин Митев – Председател на Общински съвет – Плевен

2. Молба от Председателя на СК шампион относно отпускане на финансови средства.

3. Други.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                                          /Цветан Антов/