Заседание на ПК по "Младежки дейности, спорт и туризъм" на 24.01.2021 г.

87

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ

 ПО „МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ”

 

 

П О К А Н А

 

На 24.01.2022год. /понеделник/ от 14:30 ч. в Заседателната  зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по „Младежки дейности, спорт и туризъм” при следния:

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2021 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение от Пепо Петков – Председател на УС на ОФК „Спартак”, относно финансово подпомагане на ДЮШ на ОФК „ Спартак”.

3.Други.

……………………………………………………………………………………………….

4. Предложение от Даниел Митов – Председател на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност ФК „Спартак1919“ Плевен относно финансово подпомагане за ДЮШ на ФК „Спартак 1919“.

5. График от Даниел Митов – представляващ ФК „Спартак1919“ Плевен относно ползване на спортен обект.

 

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                            /Йордан Грижов/