Заседание на ПК по "Младежки дейности, спорт и туризъм" на 22.08.2022 г.

66

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ”

 

П О К А Н А

На  22.08.2022 год. /понеделник/ от 13.30 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по "Младежки дейности, спорт и туризъм" при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно безвъзмездно предоставяне по реда на Закона за физическото възпитание и спорта на спортен обект – частна общинска собственост, представляващ помощен терен – тренировъчно игрище, находящ се в гр. Плевен, ул. „Пиер Кюри“ №5.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно безвъзмездно предоставяне по реда на Закона за физическото възпитание и спорта на спортен обект – частна общинска собственост, представляващо стадион с идентификатор 06690.401.86, както и на спортен обект – публична общинска собственост, представляващ съблекалня към стадион, с идентификатор 06690.401.86.1, находящи се в с. Бръшляница, Община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Други.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

/ЙОРДАН ГРИЖОВ/