Заседание на ПК по "Младежки дейности, спорт и туризъм" на 22.06.2021 г.

175

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ

 ПО „МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ”

 

 

П О К А Н А

 

На 22.06.2021год. /вторник/ от 14:30 ч. в Заседателната  зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по „Младежки дейности, спорт и туризъм” при следния:

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

            

1.Писмо от Българска федерация по тенис за финансова подкрепа.

2. Заявление от спортен клуб относно ползване на общински имот под наем.

3. Други.

 

 

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                            /Йордан Грижов/