Заседание на ПК по "Младежки дейности, спорт и туризъм" на 22.06.2020 г.

108

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ

 ПО „МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ”

 

П О К А Н А

 

На 22.06.2020 год. /понеделник/ от 17:00 ч. в Заседателната  зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по „Младежки дейности, спорт и туризъм” при следния:

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно преобразуване на Центъра за подкрепа за личностно развитие – Център за ученическо, техническо и научно творчество, чрез вливане в Центъра за подкрепа за личностно развитие – Център за работа на деца.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно безвъзмездно предоставяне на спортен обект, собственост на Община Плевен. (ОбС-0322)

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно безвъзмездно предоставяне на спортен обект, собственост на Община Плевен. (ОбС-0323)

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно отдаване под наем без търг или конкурс на Сдружение „Спортен клуб по волейбол Олимпиец“, общински недвижим, нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се на ул.“Генерал Ганецки“ №48, актуван с АОС №38360/01.02.2013 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

5. Отговор на Кмета във връзка с преписка на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите.

6.Други.

 

 

                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                            /Йордан Грижов/