Заседание на ПК по "Младежки дейности, спорт и туризъм" на 22.03.2021 г.

53

 

 

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ”

 

П О К А Н А

 

на 22.03. 21 год. /понеделник/ от 17.00  ч.  в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе  заседание на ПК по "Младежки дейности, спорт и туризъм“

при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

1. Предложение относно промяна на Решение №461 от 25.02.2021 г. на Общински съвет – Плевен за приемане на сборния бюджет на Община Плевен за 2021 година.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно разпределение на средствата, приети с Решение №461/25.02.2021 г., т.22.5. на Общински съвет – Плевен за подпомагане на младежките инициативи и включването им в Календар за младежките дейности на Община Плевен през 2021 година.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3.Предложение относно подпомагане на изявени младежи.

            4.Протокол от Заседание на Комисия по Наредба №33 за финансово подпомагане на спортните клубове.

            5. Други

 

 

         

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                        /ЙОРДАН ГРИЖОВ/