Заседание на ПК по "Младежки дейности, спорт и туризъм" на 22.02.2021 г.

67

 

 

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ”

 

П О К А Н А

 

на 22.02. 2021 год. /понеделник/ от 17.00  ч.  в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе  заседание на ПК по "Младежки дейности, спорт и туризъм“

при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

  1. Предложение относно обсъждане на бюджета на Община Плевен за 2021 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Отчет за изпълнението на Програмата за управление за първата година от мандат 2019 – 2023 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно финансово подпомагане на ДЮШ на ОФК.

4. Предложение от ПП „Възраждане” относно програмата за капиталови разходи

 на Община Плевен.

           5. Други.

 

 

         

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                        /ЙОРДАН ГРИЖОВ/