Заседание на ПК по "Младежки дейности, спорт и туризъм" на 17.12.2021 г.

128

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ

 ПО „МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ”

П О К А Н А

На 17.12.2021год. /петък/ от 15:30 ч. в Заседателната  зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по „Младежки дейности, спорт и туризъм” при следния:

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно кандидатстване на Община Плевен с проект „Ремонт на зала „ВОЛЕЙБОЛ“ в съществуваща сграда“ с идентификатор 56722.659.248.1, разположена в УПИ ІІ, кв.403 по плана на гр. Плевен, ПИ с идентификатор 56722.659.248 за външно финансиране по Проект „Красива България“ 2022 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от имот – частна общинска собственост, с идентификатор 56722.659.1048 по КККР на гр. Плевен, с административен адрес: гр. Плевен, ул. „Колописта“ №7, на юридическо лице с нестопанска цел, определено за извършване на дейност в обществена полза – Сдружение „Футболен клуб Спартак 1919“ с ЕИК 114620440.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Заявление от Камен Лозанов Горанов от гр. Плевен.

4. Заявление от АКСК- „Плевен рейсинг тим”, относно безвъзмездно ползване на имот. 

5. Други.

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                            /Йордан Грижов/