Заседание на ПК по "Младежки дейности, спорт и туризъм" на 20.04.2022 г.

143

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ

 ПО „МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ”

 

П О К А Н А

 

На 20.04.2022год. /сряда/ от 16.00 ч. в стая №36 /Кабинет на Председателя/ в Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по „Младежки дейности, спорт и туризъм” при следния:

                                                                                                                    

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно обсъждане на Бюджета на Община Плевен за 2022 година

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                              /Йордан Грижов/