Заседание на ПК по "Младежки дейности, спорт и туризъм" на 18.02.2020 г.

382

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ

 ПО „МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ”

 

П О К А Н А

 

На 18.02.2020 год. /вторник / от 17:30 ч. в Заседателната  зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по „Младежки дейности, спорт и туризъм” при следния:

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

  1. Предложение относно: Наредба за условията и реда за ползване на спортните обекти.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно: Кандидатстване на Община – Плевен с проект „Ремонт на ОВК инсталации на Зала „Спартак”- гр. Плевен за външно финансиране от Министерството на младежта и спорта-/ММС/

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно: Кандидатстване на Община Плевен с проект „Ремонт на „Зала по борба”- гр. Плевен „за външно финансиране от Министерство на младежта и спорта /ММС/

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно: Кандидатстване на Община Плевен с проект „Ремонт на „Зала по волейбол”- гр. Плевен „за външно финансиране от Министерство на младежта и спорта /ММС/

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

5.Уведомление от Сдружение ПК Инвиктус.

6.Писмо от Управителния съвет на СНЦ СРИЦМ.

7.Писмо от СНЦ СРИЦМ относно размера на встъпилия и годишния членски внос.

8.Програма за управление на Община Плевен за периода 2019г.-2020г.

9.Отчет за изпълнение на Програмата за управление за четвъртата година от мандат 2015г.2019г.

10.Молба за реконструкция на детска площадка.

11.Отговор на Кмета във връзка с искания за ремонти в населените места на

общината.

12.Други.

 

                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                            /Йордан Грижов/