Заседание на ПК по "Младежки дейности, спорт и туризъм" на 15.12.2020 г.

33

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ”

 

П О К А Н А

 

На 15.12.2020 год. /вторник/ от 16.00  ч.  в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе  заседание на ПК по "Младежки дейности, спорт и туризъм“

при следния дневен ред.

 

1. Предложение относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба №33 за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване в полза на СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ“, върху част от имот  частна общинска собственост с идентификатор 56722.659.1048 по КККР на гр. Плевен, с административен адрес: гр. Плевен, ул. „Колописта“ №7, за реновиране на съществуващото  в спортната база тренировъчно  игрище.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Други.

     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                        /ЙОРДАН ГРИЖОВ/