Заседание на ПК по "Култура, вероизповедания и международна дейност" на 14.12.2020 г.

209

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ”

 

 

П О К А Н А

 

на 14.12.2020 год. /понеделник/ от 15.00  ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по "Култура, вероизповедания и международна дейност"

при следния

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

  1. Предложение за изменение на Културния календар на Община Плевен за 2020 година.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

  1. Писмо от Фондация „Аз съм Кайлъка“, представлявана от Людмила Дяковска относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим нежилищен имот - частна общинска собственост, представляващ едноетажна сграда в парк „Кайлъка“. 
  2. Предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване на Фондация „Аз съм Кайлъка“ върху недвижим нежилищен имот - частна общинска собственост, представляващ едноетажна сграда, находящ се в гр. Плевен, парк „Кайлъка“. 

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

4. Предложение за определяне на нов числен състав на Общински съвет по етнически и интеграционни въпроси в Община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

5. Писмо от Сдружение „Наниз от вълшебства“ относно подкрепа по спечелен проект.

6. Предложение за промяна на наименованието на Общоградско средношколско общежитие, гр. Плевен.

7. Други.

        

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                        /ПЕТЯ ВАСИЛЕВА/