Заседание на ПК по "Култура, вероизповедания и международна дейност" на 29.03.2022 г.

85

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ”

 

 

П О К А Н А

 

на 29.03.2022 год. /вторник/ от 13.00  ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по "Култура, вероизповедания и международна дейност" при следния

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно поемане на дългосрочен общински дълг от Община Плевен под формата на кредит от Фонд ФЛАГ за осъществяване на проект „Маршрут на паметта: устойчиви трансгранични туристически продукти за мемориален парк „Гривица“ и крепост „Турну“, финансиран по програма ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно включване на Община Плевен като член в Европейска група за териториално сътрудничество (ЕГТС) „Еврорегион Среден Дунав“ (European Grouping of Territorial Cooperation “Middle Danube Euroregion”)

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на Сдруженние „Клуб на дейците на културата 22 – Плевен“ върху недвижим, нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ част от самостоятелен обект в сграда – Клуб с идентификатор 56722.659.889.1.25, находящ се на ул. „Вардар“ №9, гр.Плевен, актуван с АОС №37288/14.12.2011 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

4. Предложение от Районната колегия на Българския зъболекарски съюз относно поставяне на паметна плоча на известния български стоматолог д-р Маргарит Маргаритов.

5. Предложение от Красимир Маринов - кмет на Кметство Върбица, относно именуване на улица в с. Върбица.

6. Разни.

 

 

         

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                        /ПЕТЯ ВАСИЛЕВА/