Заседание на ПК по "Култура, вероизповедания и международна дейност" на 28.05.2019 г.

67

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ”

П О К А Н А

На 28.05.2019 год. /вторник/ от 17.00  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по „Култура, вероизповедания и международна дейност” при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

        1. Предложение относно именуване на улица в с. Гривица, Община Плевен.

            Внася: Любомир Ламбев – Кмет с. Гривица

        2. Писмо от скулптура Красимир Рангелов относно паметник на пл.„Свободата”,  гр. Плевен.

        3. Други.

                                                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                          /Петя Василева/