Заседание на ПК по "Култура, вероизповедания и международна дейност" на 27.08.2018 г.

111

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ”

 

П О К А Н А

на  27.08.2018 год. /понеделник/ от 17.00  ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Култура, вероизповедания и международна дейност” при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.Предложение относно приемане на отчет за изпълнението на бюджета на Община Плевен за периода 01.01.2017 г. 31.12.2017 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

2.Предложение относно споразумение за сътрудничество с „Фреш Медия България” АД, гр. София.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

3. Покана за участие в авиационен фестивал”Криле за всички” на 15 и 16 септември.       

4.Отговор от Кмета във връзка с преписка относно поставянето на паметна плоча на Васил Левски.

5.Отговор от Кмета във връзка с преписка относно родната къща на Гена Димитрова.

6.Други.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

            /ПЕТЯ ВАСИЛЕВА/