Заседание на ПК по "Култура, вероизповедания и международна дейност" на 27.07.2020 г.

50

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ”

 

 

П О К А Н А

 

на 27.07.2020 год. /понеделник/ от 15.00  ч.  в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе  заседание на ПК по "Култура, вероизповедания и международна дейност"

при следния

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

  1. Отворено писмо от проф. дсн Атанас Кирилов - председател на Съюза на учените в България - клон Плевен.
  2. Писмо от Любомир Дяковски - директор на Плевенска филхармония, относно предоставяне на безвъзмездно право на ползване върху недвижим жилищен имот - частна общинска собственост, намиращ се на партерния етаж на ул. „Вардар" №9, гр.Плевен.
  3. Писмо от Никола Попов – председател на Клуб на дейците на културата в Плевен относно искане от Любомир Дяковски – директор на Плевенска филхармония за предоставяне на помещения на ул.“Вардар“ №9.
  4. Разни.

         

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                        /ПЕТЯ ВАСИЛЕВА/