Заседание на ПК по "Култура, вероизповедания и международна дейност" на 27.03.2023 г.

185

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ”

 

П О К А Н А

 

на 27.03.2023 год. /понеделник/ от 13.00  ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по "Култура, вероизповедания и международна дейност" при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Писмо от Настоятелството на НЧ „Съгласие 1869“, гр. Плевен.

2. Други

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                             /ПЕТЯ ВАСИЛЕВА/