Заседание на ПК по "Култура, вероизповедания и международна дейност" на 26.08.2019 г.

29

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ”

 

П О К А Н А

 

на 26.08.2019 год. /понеделник/ от 17.00  ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по „Култура, вероизповедания и международна дейност” при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

  1. Отчет за изпълнение на бюджета на Община Плевен за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

      2. Молба от Епархийно Светилище”Дева Мария от Фатима” относно монтиране на скулптурна композиция в дворното място на католическата църква в град Плевен.

      3.  Други.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ПЕТЯ ВАСИЛЕВА/