Заседание на ПК по "Култура, вероизповедания и международна дейност" на 24.01.2022 г.

85

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ”

 

 

П О К А Н А

 

на 24.01.2022 год. /понеделник/ от 13.00  ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по "Култура, вероизповедания и международна дейност" при следния

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Писмо от Асоциация на българските градове и региони с покана за членство на Община Плевен като юридическо лице в организацията.

2. Разни.

 

 

         

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                        /ПЕТЯ ВАСИЛЕВА/