Заседание на ПК по "Култура, вероизповедания и международна дейност" на 23.07.2019 г.

53

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ”

 

 

П О К А Н А

 

на 23.07.2019 год. /вторник/ от 18.00  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по „Култура, вероизповедания и международна дейност” при следния

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

  1. Предложение относно утвърждаване на Правилник за устройството и дейността на ХГ „Илия Бешков” – Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

  1. Предложение относно отдаване под наем на терен – публична общинска собственост – „Летен театър“, находящ се в Парк „Кайлъка“, актуван с АОС №37553/11.06.2012 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

  1. Писмо от НЧ „Съгласие 1869“ – Плевен относно отпускане на финансови средства.

 

 

 

 

ЗАМ. - ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/КАТЯ ХРИСТОВА/