Заседание на ПК по "Култура, вероизповедания и международна дейност" на 22.08.2022 г.

174

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ”

 

П О К А Н А

на 22.08.2022 год. /понеделник/ от 13.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по "Култура, вероизповедания и международна дейност" при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно продължаване срока на Споразумението за сътрудничество с „Радио 1“ ЕООД, гр. София.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение за партньорство по проект за издаване на луксозна книга „Плевен в XXI век“, част от проект „реВизията на Севера“.

3. Разни.

       

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                        /ПЕТЯ ВАСИЛЕВА/