Заседание на ПК по "Култура, вероизповедания и международна дейност" на 22.03.2021 г.

61

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ”

 

П О К А Н А

 

на 22.03.2021 год. /понеделник/ от 13.00  ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по "Култура, вероизповедания и международна дейност" при следния

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно изпълнение на дейности по проект „Маршрут на паметта: устойчиви трансгранични продукти за мемориален парк „Гривица“ и крепост „Турну“ за обект „Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Военен етнографски комплекс на територията на парк – музей „Гривица“.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Разни.

 

       

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                        /ПЕТЯ ВАСИЛЕВА/