Заседание на ПК по "Култура, вероизповедания и международна дейност" на 21.09.2017 г.

103

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ”

 

П О К А Н А

на  21.09.2017 год. /четвъртък/ от 17.00  ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Култура, вероизповедания и международна дейност” при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

  1. Предложение относно изменение на Наредба №13 на Общински съвет – Плевен за регламентиране дейността на религиозните общности на територията на Община Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

    2. Доклад от Временна комисия на Общински съвет – Плевен относно проверка на ползваните сгради общинска собственост от читалища

    3. Отворено писмо от фондация Фодар.

    4. Други.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

            /ПЕТЯ ВАСИЛЕВА/