Заседание на ПК по "Култура, вероизповедания и международна дейност" на 21.05.2020 г.

108

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ”

 

П О К А Н А

 

на 21.05.2020 год. /четвъртък/ от 16.30  ч.  в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе  заседание на ПК по "Култура, вероизповедания и международна дейност"

при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно приемане на Наредба за допълнение на Наредба №14/2001 г. на Общински съвет - Плевен за търговската дейност на територията на община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно изменение и допълнение на Правилник за условията, реда и критериите за съфинансиране на проекти в сферата на културата на територията на Община Плевен.

Внася: Петя Василева – общински съветник от ПП „ГЕРБ“

3. Предложение относно отпускане на средства, необходими за съществуване на Клуба на културните дейци - Плевен.

4. Разни.

      

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                 /ПЕТЯ ВАСИЛЕВА/