Заседание на ПК по "Култура, вероизповедания и международна дейност" на 21.02.2022 г.

83

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ”

 

 

П О К А Н А

 

на 21.02.2022 год. /понеделник/ от 13.00  ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по "Култура, вероизповедания и международна дейност" при следния

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Отчет от Кмета на Община Плевен относно изпълнение на Програмата за управление за втората година от Мандат 2019 - 2023 год.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Писмо от НЧ „ЛИК - 1959“ - гр. Плевен, с депозиран проект на Статут на Международен фестивал на китарата, Плевен 2022 год.  

3. Разни.

 

 

         

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                        /ПЕТЯ ВАСИЛЕВА/