Заседание на ПК по "Култура, вероизповедания и международна дейност" на 20.09.2018 г.

112

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ”

П О К А Н А

На 20.09.2018 год. /четвъртък/ от 17.30  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по „Култура, вероизповедания и международна дейност” при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Предложение относно съгласие за сключване на официален договор за установяване на партньорски отношения с град Гандия, Кралство Испания.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

2. Писмо от Никола Попов относно искане на средства за издаване на книга.

3. Предложение от Никола Попов относно финансово подпомагане.

4. Други.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                                          /Петя Василева/