Заседание на ПК по "Култура, вероизповедания и международна дейност" на 20.04.2022 г.

49

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ”

 

П О К А Н А

 

на 20.04.2022 год. /сряда/ от 13.00  ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по "Култура, вероизповедания и международна дейност" при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно обсъждане на Бюджета на Община Плевен за 2022 год.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно приемане на схема за разполагане на преместваем обект /паметна плоча/ на сграда с идентификатор 56722.660.661.2 в УПИ ІV – За стоматологична поликлиника, кв.141 по плана на гр. Плевен – по реда на чл.57 от ЗУТ.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Разни.

         

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                        /ПЕТЯ ВАСИЛЕВА/