Заседание на ПК по "Култура, вероизповедания и международна дейност" на 19.04.2019 г.

51

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ”

 

П О К А Н А

На 19.04.2019 год. /петък/ от 15.30  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по „Култура, вероизповедания и международна дейност” при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Предложение относно отмяна на Наредба №13 на Общински съвет – Плевен за регламентиране дейността на религиозните общности на територията на Община Плевен.

            Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно Статут на Художествена галерия Колекция „Дарение Светлин Русев”.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно изменение на Решение №1218/28.02.2019 г. на Общински съвет – Плевен.

Внася: Петя Василева – Общински съветник от ПП „ГЕРБ”

4. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Родолюбие” – 2018”, върху общински недвижим имот, находящ се в град Плевен, актуван с АОС №37298/15.12.2011 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

5.  Предложение относно учредяване на литературна награда на името на Никола Ракитин.

6. Писмо от Дружеството на писателите относно учредяване на литературна награда.

7. Предложение от Ивайло Атанасов – председател на Настоятелството на читалище”Съгласие 1869”, относно отпускане на финансови средства.

8. Писмо от гражданско сдружение относно отбелязване на събитие.

9. Други.

                 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                          /Петя Василева/