Заседание на ПК по "Култура, вероизповедания и международна дейност" на 19.02.2020 г.

388

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ”

 

П О К А Н А

 

на 19.02.2020 год. /сряда/ от 17.00  ч.  в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе  заседание на ПК по "Култура, вероизповедания и международна дейност"

при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

  1. Програма за управление на Кмета на Община Плевен за периода 2019-2023 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

  1. Отчет за четвъртата година от мандат 2015 - 2019 г. на Кмета на Община Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно избор на Комисия за отпускане на финансови средства от бюджета на Община Плевен за подпомагане участието в състезания на деца с изявени дарби от училища в Община Плевен.

Внася: Мартин Митев - Председател на Общински съвет - Плевен

4. Избор на Комисия за одобряване на критерии и отпускане на средства, постъпили от дарения и спонсорства за отпускане на годишни стипендии и еднократни помощи за участие в мероприятията от национално и международно значение, а също така и на деца-сираци, чиито родители са загинали при особени ситуации.

Внася: Мартин Митев - Председател на Общински съвет - Плевен

5. Отговор от Кмета на Община Плевен относно искания за ремонт на сгради в населени места на територията на общината.

6. Предложение от Националния клуб на строителите - ветерани /НКСВ/ относно именуване на улица в гр. Плевен.

7. Заявление от Църквата на адвентистите от седмия ден в гр. Плевен относно промяна в схемата за разполагане на преместваеми съоръжения на територията на града.

8.  Писмо от УС на Сдружението с нестопанска цел „Северозападен регионален иновационен център по мехатроника“ относно регистрация на Сдружението.

9. Писмо от УС на Сдружението с нестопанска цел „Северозападен регионален иновационен център по мехатроника“ относно размера на встъпителния и годишен членски внос.

10. Други.

 

         

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                 /ПЕТЯ ВАСИЛЕВА/