Заседание на ПК по "Култура, вероизповедания и международна дейност" на 17.12.2021 г.

124

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ”

П О К А Н А

на 17.12.2021 год. /петък/ от 14.00  ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по "Култура, вероизповедания и международна дейност" при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Писмо от Красимир Маринов - кмет на кметство Върбица, относно именуване на улица в с. Върбица, на основание Наредба №19 за именуване и преименуване на общински обекти и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на Община Плевен.

3. Писмо от Сдружение „Изкуството до мен" - Плевен, относно включване на Осмото издание на Международен фестивал на китарата - Плевен 2022 в раздел II „Културни събития с национално и международно значение" на Културен календар на Община Плевен за 2022 г.

4. Заявление от Камен Лозанов Горанов относно възстановяване на Регистъра на почетните граждани на град Плевен преди 1997 г.

 5. Разни.       

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                        /ПЕТЯ ВАСИЛЕВА/