Заседание на ПК по "Култура, вероизповедания и международна дейност" на 23.06.2020 г.

90

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ”

 

 

П О К А Н А

 

на 23.06.2020 год. /вторник/ от 17.00  ч.  в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе  заседание на ПК по "Култура, вероизповедания и международна дейност"

при следния

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно приемане на Наредба за допълнение на Наредба №14 на Общински съвет – Плевен за търговската дейност на територията на община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Становище от отдел „Правно и нормативно обслужване“ при Община Плевен относно предложение за допълнение на Наредба №14 на Общински съвет – Плевен, за търговската дейност на територията на община Плевен.

3. Разни.

 

 

         

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                        /ПЕТЯ ВАСИЛЕВА/