Заседание на ПК по "Култура, вероизповедания и международна дейност" на 25.06.2019 г.

55

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ”

 

П О К А Н А

На 25.06.2019 год. /вторник/ от 16.30  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по „Култура, вероизповедания и международна дейност” при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Писмо от Ловно – рибарско дружество – Плевен относно финансиране издаването на книга.

2. Годишен финансов отчет на Плевенска филхармония за предоставените от Община Плевен за 2018 г. средства.

3. Други.

                 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                          /Петя Василева/