Заседание на ПК по "Бюджет и финансова политика" на 29.08.2023 г.

306

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА”

 

П О К А Н А

 

На 29.08.2023 год. /вторник/ от 15.30 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по „Бюджет и финансова политика” при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Информация относно изпълнението на Бюджета на Община Плевен, сметките за средства от Европейския съюз и основните показатели към 30.06.2023 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно одобряване на Годишен отчет за изпълнението на включения проект в плана за действие за общински концесии на Община Плевен (2018 – 2020 г.) и на концесионните договори за 2022 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно изменение на Разчета за капиталови разходи на община Плевен за 2023 година. 

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно допълване на приета Тарифа за превоз на пътници от „Тролейбусен транспорт“ ЕООД.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно даване на съгласие за участие на Община Плевен чрез 19 от населените места, съставни на общината (с. Беглеж, с. Бохот, с. Брестовец, с. Горталово, с. Гривица, с. Дисевица, с. Коиловци, с. Къртожабене, с. Къшин, с. Ласкар, с. Мечка, с. Николаево, с. Пелишат, с. Радишево, с. Ралево, гр. Славяново, с. Тодорово, с. Тученица, с. Търнене в рамките на административните им граници) като учредител на сдружение с нестопанска цел в обществена полза - Местна инициативна група на територията на община Пордим и посочените населени места от община Плевен, във връзка с изпълнението на Договор № РД 50-98/27.03.2023 г., сключен между Министерство на земеделието, Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция и Община Пордим за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”  на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 година.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, представляващ язовир „Бохот – 1“ с идентификатор 05921.102.42, съставляващ имот № 000234 с площ 119,837 кв.м., находящ се в местността Печеняка, землището на с. Бохот, община Плевен (АОС №31517/12.12.1999 г.)

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване или отдаване под наем без търг или конкурс на Сдружение „КЛУБ ПО СПОРТНИ ТАНЦИ АРТЕФАКТ“, ЕИК 176722935, върху/на помещение – салон с площ 132 кв. м, представляващ част от недвижим нежилищен имот - частна общинска собственост, с идентификатор 56722.660.661.1, актуван с АОС № 40797/12.12.2014 г., с административен адрес: гр. Плевен, бул. „Русе“ № 1, ет. 5.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

8. Предложение относно продажба на застроен урегулиран общински недвижим имот на собственик на законно построени върху него сгради, представляващ поземлен имот с идентификатор 56722.659.19 – УПИ ХХІV-978, кв.835 отреден за жилищно строителство, гр. Плевен, ул. „Майска“ №23.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

9. Предложение относно продажба на застроен поземлен имот- частна общинска собственост, с идентификатор: 56722.667.1034, съставляващ УПИ IV в кв.12, по регулационния план на гр. Плевен, на собственика на законно построена в имота сграда.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

10. Предложение относно продажба на застроен общински недвижим имот, находящ се в с. Буковлък, с идентификатор 06999.501.6 и с площ 897 кв.м – УПИ ХІХ  в кв.45 по плана на селото, отреден за жилищно строителство, на собственика на законно построени върху него сгради.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

11. Предложение относно уреждане на имуществени отношения с прекратяване на съсобственост между Община Плевен и Пламен Христов Краев във връзка с приложението на действащ Подробен устройствен план – План за улична регулация на урегулиран поземлен имот V-494, кв. 56 по плана на с. Върбица, община Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

12. Предложение относно приемане проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ І и VІ в кв. 841, по плана за регулация на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

13. Предложение относно одобряване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ ІІ-667.4741 в кв. 33 по плана на гр. Плевен и тротоарно пространство на улица, определена по ок 428 – ок 429 – ок -430 ок 431 и сключване на предварителен договор, на основание чл. 15, ал.3, във връзка с ал. 5 от ЗУТ и чл. 50 от Наредба №7/2005 г. на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

14. Отчет на „ДКЦ ІІ – Плевен ЕООД“ за първото шестмесечие; отчет на „ДКЦІІ  І – Плевен ЕООД за първото шестмесечие; отчет на „Тибор ЕАД“ за първото шестмесечие; отчет на „Паркстрой“ ЕООД за първото шестмесечие; отчет на „Инжстрой ЕООД“ за второто тримесечие на годината; отчет на „Тролейбусен транспорт ЕООД“ за първото шестмесечие; отчет на ОП „Управление на общинсдки земи и гори за първото шестмесечие“  .

15. Предложение от „Тибор“ ЕАД относно избор на експерт – счетоводител на дружеството.

16. Писмо от Йордан Бояджиев относно издаване на книга – отговор по разглеждана преписка.

17. Други.

 

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

                                                                                                                      /ПЕПО ПЕТКОВ/