Заседание на ПК по "Бюджет и финансова политика" на 28.03.2022 г.

104

 

 

ОБ Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА”

 

П О К А Н А

 

На  28.03.2022 год. /понеделник/ от 16.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Бюджет и финансова политика” при

следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Предложение относно изменение на Наредба №17 на Общински съвет – Плевен за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно отчет за състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното управление и разпореждане за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно възлагане на Кмета на Община Плевен да представлява общината в редовно присъствено заседание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – Плевен, насрочено за 12.04.2022 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно поемане на дългосрочен общински дълг от Община Плевен под формата на кредит от Фонд ФЛАГ за осъществяване на проект „Маршрут на паметта: устойчиви трансгранични туристически продукти за мемориален парк „Гривица“ и крепост „Турну“, финансиран по програма ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

5.Предложение относно изразходване на средства през 2022 г., набрани по сметка на РИОСВ от месечни обезпечения и отчисления по чл.60, ал.2, т.1 и чл.64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за периода 1 януари 2021 г. до 31 декември 2021 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно изразходване на средства от дължимите отчисления по чл.60, ал.2 т.1 и чл.64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците за 2022 г. чрез вътрешни компенсирани промени.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно предоставяне за възмездно ползване на „Български пощи” ЕАД на помещение – частна общинска собственост, със застроена площ 9 кв.м, находящо се в сградата на Здравна служба с. Дисевица, за извършване на универсална пощенска услуга.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

8. Предложение относно уреждане на имуществени отношения с прекратяване на съсобственост между Община Плевен и Ефтим Кирилов Лазаров в УПИ ХХ-302 и УПИ ХІХ-302, кв.9 по регулационния план на с.Тученица, община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

9. Предложение относнопродажба на общинско жилище от фонд „Ведомствен”, находящо се в гр.Плевен, ул. Ген. Тошев №10, вх.Б, ет.2, ап.№7.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

10. Предложение относно продажба на общински незастроен поземлен имот с идентификатор 17258.101.305 с площ 154 кв.м, съставляващ УПИ XI-41 в кв.10 по регулационния план на с.Горталово, общ.Плевен, отреден за жилищно строителство, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

11. Предложение относно продажба на незастроеннедвижим имот – частна общинска собственост с идентификатор 56722.651.509 с площ 528кв.м, съставляващ УПИ ІІ в кв.604г по плана на гр. Плевен, отреден за обществено обслужване, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

12. Предложение относно продажба на общински незастроен поземлен имот  с идентификатор 56722.654.485 с площ 959 кв.м, съставляващ УПИ IV-654.485 в кв.716б по плана на гр. Плевен, отреден за обществено обслужващи дейности и логистика, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

13. Предложение относно продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, отредени за жилищно строителство: ПИ 17854.201.1222, ПИ 17854.201.1221 в кв.98 и ПИ 17854.201.645 в кв.69 по плана на с.Гривица, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

14. Предложение относно прекратяване на съсобственост между Община Плевен и „ЕМ ДЖИ УАЙ БИЛДИНГС“ ООД, ЕИК 206807376, върху незастроен поземлен имот с идентификатор 56722.659.1026, целия с площ 1 347 кв.м., съставляващ УПИ І-5162, 5163, 5164, 5168, кв.395, с адрес ул. „Дойран“ №128-134, по подробния устройствен план на гр.Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

15. Предложение относно промяна границите на съседни поземлени имоти по Проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлени имоти с идентификатори 72566.63.115, 72566.63.116, 72566.63.136 и част от 72566.63.43, находящи се в землището на с.Тодорово, община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

             16. Заявление за актуализиране на цени за таксиметров превоз.

             17. Отговор до ПК по БФП във връзка със заявление от Ивайло Атанасов – председател на НЧ „Съгласие”.

             18. Отговор от Кмета във връзка със заявление от кметския наместник на с. Горталово.

             19. Отговор до ПК по БФП във връзка с предложение от д – р нели Досева – директор на РЦТХ Плевен.

            20 . Отчет за дейността на ОП „УОЗГ” за 2021 г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                    

                /ПЕПО ПЕТКОВ/отговор от Кмета на Община Плевен относно искане за увеличаване бюджета на кметство с.Ясен_.pdf