Заседание на ПК по "Бюджет и финансова политика" на 28.07.2020 г.

52

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА”

 

П О К А Н А

 

На  28.07.2020 год. /вторник/ от 15.00 ч. в Актовата зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Бюджет и финансова политика” при

Следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Предложение относно изменение на Решение № 1172 от 20.12.2018 год. на Общински съвет - Плевен /изменено с Решение №1367/27.06.2019 г., 035//19.12.2019 г., 110/28.02.2020 г. и 149/19.03.2020 г./ за поемане на дългосрочен дълг под формата на /заем/ кредит от „Регионален фонд за градско развитие" АД - Мениджър на финансов инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България" /ФГР Север/, част от Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020, и Експресбанк АД - съфинансиращаинституция, за осигуряване на допълнителни финансови средства от ФГР и Бюджета на Община Плевен под формата на собствен принос.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

            2. Предложение относно изпълнение на задължения по договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16M10P002- 2.010-0012-С01(№Д-34-31/13.05.2020 г.) за проект с per. № BG16M10P002 - 2.010-0012 „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци на територията на Община Плевен", финансиран по Процедура № BG16M10P002- 2.010, Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14 по Приоритетна ос: Отпадъци на Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на ЕС, чрез подписване на Запис на Заповед за получаване на авансово плащане по проекта.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно изменение на Инвестиционната програма на Община Плевен за 2020 година.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно разходване на средства от събраните отчисления по чл.60, ал.2, т.1 и т.2 и чл.64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за прилагане на мерки по чл.63, ал.4 и ал.7 от Закона за здравето, свързани с изпълнение на изискванията на ЗУО.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно покриване на загуба за 2017 г. на „ТИБОР“ ЕАД гр.Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляваща терен за поставяне на преместваемо съоръжение - павилион за търговска и обслужваща дейност, за срок от 5 години. (ОбС-0352)

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляваща терен за поставяне на преместваемо съоръжение - павилион за търговска и обслужваща дейност, за срок от 5 години. (ОбС-0353)

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

8. Предложение относно продажба на самостоятелен обект в сграда идентификатор  56722.660.857.5.14, град Плевен, бул. „Христо Ботев“ №48.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

9. Предложение относно продажба на самостоятелен обект в сграда идентификатор  56722.662.538.4.45, находящ се в град Плевен, бул. „Ген.Скобелев“ №20, вх.А, ет.1.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

10. Предложение относно закупуване на построени върху общински поземлен имот: жилищна сграда и гаражи, находящи се в гр.Плевен, ул.“Стоян Михайловски“ №88.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

11. Предложение относно Проект за изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 56722.652.721, попадащ в границите на УПИ XXXII, кв.617а и част от второстепенна улица (тупик) определена от ок 1359в към ок 1359г, по плана на гр. Плевен и сключване на предварителен договор, на основание чл.15, ал.З, във връзка с ал.5 от ЗУТ и чл. 50 от Наредба № 7 на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

12. Предложение относно приемане проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ І-12716 – за безвредни производствени дейности и УПИ VІІІ-12720, кв.722г, по плана на гр.Плевен и улица по ок225а – ок228а и сключване на предварителен договор, на основание на чл.15, ал.3, във връзка с ал.5 от ЗУТ и чл.50 от Наредба №7/2005 г. на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

13. Предложение относно финансово подпомагане на ДЮШ на ФК”Вихър”, гр.Славяново

14. Писмо от кмета във връзка  със статута на жилищен фонд за продажба.

15.  Писмо от „ДКЦ ІІ – гр. Плевен”относно допълване на програмата за развитие на дружеството.

16.  Писмо от „Тибор – ЕАД ,гр. Плевен”за внасяне на предложение за покриване на загуба за 2017 г.

17. Доклад от ликвидатора на”Денален център І”, гр.Плевен.

18.  Докладна  записка от училищното настоятелство при ОУ”Д – р Петър Берон”.

19. Други.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ПЕПО ПЕТКОВ/