Заседание на ПК по "Бюджет и финансова политика" на 28.03.2023 г.

229

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА”

 

П О К А Н А

 

На 28.03.2023 год. /вторник/ от 16.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по „Бюджет и финансова политика” при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно изменение на Разчета за капиталови разходи на Община Плевен за 2023 година.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно определяне на максимални цени за закупуване на облекло на работниците и служителите по трудови правоотношения, финансирани с бюджетни средства от Община Плевен през 2023 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно безвъзмездно предоставяне по реда на Закона за физическото възпитание и спорта на спортен обект – частна общинска собственост, представляващ Спортна зала баскетбол „Балканстрой“, находяща се в гр. Плевен, Източна индустриална зона.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно провеждане на тръжна процедура за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно отдаване под наем на 2 бр. рекламно – информационни елементи /РИЕ/ (билборд), собственост на Община Плевен, изградени върху части от имоти – публична общинска собственост съгласно схеми, съгласувани от Главния архитект, по реда на чл. 57, ал. 1 от ЗУТ.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно възмездно възлагане управлението на рибните ресурси във воден обект – публична общинска собственост: язовир „Славяново – 4“, представляващ поземлен имот с идентификатор 67088.192.91 по КККР на град Славяново, с площ 267061 кв.м, находящ се в землището на гр. Славяново, в  местността  Церовода.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно учредяване възмездно право на строеж за изграждане на надземни гаражи върху общински поземлен имот с идентификатор 56722.655.21 – УПИ І, кв.700е по плана на град Плевен, ж.к. „Сторгозия”, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

8. Предложение относно учредяване право на пристрояване към гараж с идентификатор 56722.660.299.2 с адрес: гр. Плевен, ул. „Хаджи Ангел“ №12, построен върху имот

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

9. Предложение относно закупуване на сграда за търговска дейност на два етажа със застроена площ 182 кв.м, построена върху общински поземлен имот с идентификатор 56722.667.855 с административен адрес: гр. Плевен, ж.к.. „Дружба” II-ри микрорайон.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

10. Предложение относно продажба на общински незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор 56722.659.481 с площ 339 кв.м, съставляващ УПИ XI в кв.115а по регулационния план на гр. Плевен, отреден за обществено – обслужващи дейности, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

11. Предложение относно продажба на масивна едноетажна сграда с идентификатор 73523.501.135.2 със застроена площ 263 кв.м, находяща се в с. Тученица, ул. Г. Бенковски №16.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

12. Предложение относно продажба на три броя общински недвижими поземлени имоти с идентификатори 56722.656.495, 56722.656.627 и 56722.656.628, находящи се в гр. Плевен, ул. „Д-р Г.М.Димитров”, отредени за жилищно строителство, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

13. Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 56722.651.634, попадащ в границите на УПИ І-651.634 – За производство на стъкло и ПИ 56722.651.162, кв.603 и улица по ок20а – ок20 – ок19а – ок22а към ок18 по плана на гр. Плевен и сключване на предварителен договор на основание чл. 15, ал. 3 във връзка с ал. 5 от ЗУТ.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

14. Предложение относно одобряване изменение на действащ Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ VI и УПИ VII, кв.19 по плана на с. Къртожабене, община Плевен и сключване на предварителен договор, на основание чл. 15, ал. 3, във връзка с ал.5 от ЗУТ и чл. 50 от Наредба № 7/2005г. на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

15. Предложение относно провеждане на тръжна процедура за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 16. Писмо от настоятелството на НЧ „Съгласие 1869“, гр. Плевен.

 17. Други.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

            /ПЕПО ПЕТКОВ//