Заседание на ПК по "Бюджет и финансова политика" на 28.01.201 г.

102

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА”

П О К А Н А

На 28.01.2019 год. /понеделник/ от 16.00  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Бюджет и финансова политика” при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Предложение относно приемане на изменение и допълнение на Наредба №20  на Общински съвет – Плевен за определяне размера на местните данъци на територията на Община Плевен.

            Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

2.  Отчет за резултатите от управлението и разпореждането с общинската собственост за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно приемане на програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Плевен за 2019 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

            4. Предложение относно приемане на базисна цена на един квадратен метър, жилищна площ за ползване на общинско жилище.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно приемане на Сборния бюджет на Община Плевен за 2019 година.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно отдаване под наем на части от имот  - публична общинска собственост на територията на Градската градина за разполагане на преместваеми обекти, съгласно одобрена схема от 18.05.2018 г., съгласуване от Главния архитект на Община Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – незастроен УПИ ІV с площ 595 кв.м., отреден за жилищно строителство, кв.7 по плана на с.Буковлък, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

8.  Предложение относно изменение на Решение №1177/20.12.2018 г. на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

9. Предложение относно закупуване на недвижим имот – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.654.37.1.1, находящ се в гр.Плевен, ул.”Ан.Димитрова” №12, ет.1, ап.1.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

10. Писмо от Кмета на с. Бохот относно нуждата от допълнителни финансови средства за кметството във връзка с ремонт на уличната мрежа на населеното място.

11. Предложение от директора на СУ”Стоян Заимов” – град Плевен относно формула за разпределение на средствата и правила за разпределение на средствата по допълнителен компонент”Резерв”.

12. Молба от Валентин Грижов – председател на Сдружение”Рицари без броня” относно нуждата от финансови средства в размер на 1 290 лв. във връзка с участие в програмата на 3 Март.

13. Заявление от мото клуб”Огнени сенки” относно предвиждане на сумата от 5 000 лв.в проекта на Бюджет 2019 и включване на мероприятието в Културен календар на Община Плевен за 2019 година.

14. Молба от монах Захарий – населник на обителта”Св. Йоан Предтеча”с. Брегаре, Община Долна Митрополия относно финансова подкрепа за изграждането на параклис в населеното място.

15. Предложение от Венцислав Бъчев относно финансово подпомагане в размер на 80 000 лева за  ДЮШ”Вихър”, гр.Славяново, Община Плевен.

16. Писмо от Съюз на слепите относно залагане на финансови средства в размер на 4 730 лева  в Бюджет 2019 година на Община Плевен.

17. Предложение от кмета на с. Буковлък, Община Плевен относно отпускане на сумата от 15 000 лева от фонд” Резервен” на Община Плевен за закупуването на нов трактор.

18. Отговор от Кмета на Община Плевен до постоянната Комисия във връзка с преписка от НЧ”Парашкев Цветков”, гр. Плевен.

19. Отговор от Кмета на Община Плевен до постоянната Комисия относно предложение на кмета на с. Коиловци.

20. Други.

      

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                                                      /Пепо Петков/