Заседание на ПК по "Бюджет и финансова политика" на 27.08.2018 г.

109

 О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА”

П О К А Н А

На 27.08.2018 год. /понеделник / от 16.00  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Бюджет и финансова политика” при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1.Предложение относно приемане на отчет за изпълнението на бюджета на Община Плевен за периода 01.01.2017 г. 31.12.2017 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

2.Предложение относно увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център ІІ - Плевен” ЕООД, гр. Плевен и свързаните с тези промени изменения в Учредителния акт на Дружеството.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

3.Предложение относно кандидатстване пред ПУДООС за финансиране на проект „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на Община Плевен”.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

4.Предложение относно продажба на урегулиран поземлен имот с построената в него сграда, находящ се в с. Опанец, Община Плевен – УПИ ХХХ, кв.11, отреден за обществено обслужване с площ 80 кв.м.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

5.Предложение относно продажба на общински недвижим имот, представляващ УПИ V, кв.81 по плана на с. Ясен, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

6.Предложение относно продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – незастроен УПИ І с площ 595 кв.м., отреден за жилищно строителство, кв.7 по плана на с. Буковлък, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

7.Предложение относно продажба на общински недвижим имот, поземлен имот с идентификатор 56722.667.1036 УПИ V, кв.11, гр. Плевен, отреден за обществено обслужване, актуван с АОС №42057/15.03.2017 г., чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

            8. Обсъждане    финансовите  резултати на търговските дружества с общинско участие за второто тримесечие на 2018 г.         

9. Покана за участие в авиационен фестивал”Криле за всички” на 15 и 16 септември.

10. Отговор от Кмета на Община Плевен във връзка с преписка от Кмета на с. Брестовец.

11. Заявление от НЧ”Просвета 1907”с. Бръшляница относно проблем със сградния фонд.

12. Отговор от Кмета на Община Плевен във връзка с ремонт на сграда в с. Бръшляница.

13. Други.

          

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                                                      /Пепо Петков/