Заседание на ПК по "Бюджет и финансова политика" на 26.11.2018 г.

49

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА”

 

 

П О К А Н А

 

На 26.11.2018 год. /понеделник/ от 16.00  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Бюджет и финансова политика” при следния

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Предложение относно изменение на Решение №1141/25.10.2018 г. на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно актуализиране на Сборния бюджет на Община Плевен за  2018 година.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно изменение на Инвестиционната програма на Община Плевен за 2018 година.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно закупуване на нежилищен имот – гараж с идентификатор 56722.661.1024.5 с площ 20 кв.м., находящ се в град Плевен, ул. „Стоян Михайловски” №49.

Внася: Георг Спартански -  Кмет на Община Плевен

      5. Предложение относно продажба на общински недвижим имот, представляващ незастроен УПИ ІІ – 66, отреден за жилищно строителство, кв.13 по плана на с. Буковлък.

Внася: Георг Спартански -  Кмет на Община Плевен

            6.  Предложение относно сключване на договор за кредит с „Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД за поемане на дългосрочен общински дълг по реда на Закона за общинския дълг, във връзка с изпълнение на задължения по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-1.006-0004-C01 от 18.01.2017 г., финансиране в рамките на процедура BG16M1OP002-1.006 „Изпълнение на ранни ВиК проекти” по Приоритетна ос  1 „Води” на ОП „Околна среда 2014-2020 г.”.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

            7.  Предложение относно изпълнение на задължения по Договор за предоставяне на национално съфинансиране по програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния  - България 2014-2020 г.” и обезпечаване на искане за авансово плащане по проект „Маршрут на паметта: устойчиви трансгранични продукти за мемориален парк „Гривица” и крепост „Турну”, чрез подписване на Запис на заповед.

Внася: Георг Спартански -  Кмет на Община Плевен

8. Предложение относно даване на съгласие за предоставяне под наем на проектираните в плана за земеразделяне полски пътища и нефункциониращи напоителни канали, общинска собственост, включени в масивите за ползване на стопанската 2018/2019 година и определяне на цена за ползването им.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

9. Обсъждане на текуща информация за актуалното финансово  състояние на търговските дружества с общинско участие за периода към 30.09.2018 г.

10. Заявление от две кметства на с.Горталово и с. Къртожабене относно предвиждане на сумата от 3 490 лева в Бюджет 2019 за закупуване на мулчер.

            11.  Заявление от Пламен Петков кмет на с. Горталово относно включване на финансови  средства в проекто Бюджет 2019  на Община Плевен за реализацията на следните дейности: Смяна на дограмата на етажа на кметството – 5 745 лева; Почистване на коритото на река”Чернялка” – 10 000 лева и Изграждане на първи етап на параклис в селото.

12. Предложение от Таня Тонева – директор на ОУ ”Васил Левски” – град Плевен относно включване на финансови средства в Бюджет 2019 за наложителен ремонт на покрив и помещения в училището.

13. Молба от граждани на град Плевен относно изграждането на детска площадка между улиците "Браила”, ”Христо Ясенов” и „Одеса”.

14. Предложение от Юрий Тодоров – директор на ПГПЧЕ – Плевен относно предоставяне на финансова помощ за бюджетната 2018 година.

15.  Писмо от Николай Маринов -  председател на НЧ ”Парашкев Цветков – 2003” - град Плевен, относно залагане на финансови средства в Бюджет 2019 за ремонт на покрива на читалището.

16. Други.

 

 

          

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                                                      /Пепо Петков/