Заседание на ПК по "Бюджет и финансова политика" на 26.10.2020 г.

151

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА”

П О К А Н А

На  26.10.2020 год. /понеделник/ от 13.30 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Бюджет и финансова политика” при

Следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

            1. Предложение относно кандидатстване на Община Плевене с Проект „Основен ремонт на електроинсталация и перален блок на детска ясла „Чайка“, гр.Плевен“ за външно финансиране по Проект „Красива България“ 2021 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно кандидатстване на Община Плевене с Проект „Ремонт на зала „ВОЛЕЙБОЛ“ в съществуваща сграда“ с идентификатор 56722.659.248.1.1, разположен в УПИ ІІ, кв.403 по плана на гр.Плевен, ПИ с идентификатор 56722.659.248 за външно финансиране по Проект „Красива България“ 2021 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно изменение на Решение №530 от 30.03.2017 г. на Общински съвет – Плевен, изменено с Решение №958/22.05.2018 г., Решение №1459/26.09.2019 г., Решение №024/28.11.2019 г. и Решение №166/30.04.2020 г., за отпускане на заем от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

4.Предложение относно изменение на Решение №930/27.04.2018 г. за сключване на договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД за поемане на дългосрочен общински дълг по реда на Закона за общинския дълг.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно изменение на Решение №260/30.07.2020 г. на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно разрешение за съществуване и дофинансиране на маломерни паралелки в училищата от община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно отдаване под наем на чести от имоти публична общинска собственост в детски и учебни заведения.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

8. Предложение относно даване на съгласие за предоставяне под наем на проектираните в Плана за земеразделяне полски пътища и нефункциониращи напоителни канали – общинска собственост, включени в масивите за ползване за стопанската 2020/2021 година и определяне на цена за ползването на тези имоти.

            Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

9. Предложение относно отдаване под наем на части от имоти – общинска собственост, представляващи терени за поставяне на преместваеми съоръжения – павилиони за разпространение на печатни издания, за срок от пет години.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

10. Предложение относно отдаване под наем за срок от 5 (пет) години за разполагане на преместваеми съоръжения, рекламно – информационни елементи (билбордове тип „Ракета“), по реда на чл.57, ал.1 от ЗУТ – публична общинска собственост, по бул. „Данаил Попов“, гр.Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

11. Предложение относно учредяване право на строеж за изграждане на магазин за хранителни стоки върху общински поземлен имот с идентификатор 56722.655.142, част от УПИ І, кв.729 по плана на град Плевен, жк „Сторгозия“, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

12.Учредяване право на строеж за изграждане на два броя гаражи върху общински поземлен имот с идентификатор 56722.664.176, представляващ част от УПИ І, кв.269 по плана на гр.Плевен, ул. „Ген.Колев“ №14, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

13. Предложение относно продажба на незастроен недвижим имот – частна общинска собственост с идентификатор 56722.651.509 с площ 528 кв.м., съставляващ УПИ ІІ в кв.604г по плана на гр.Плевен, отреден за обществено обслужване, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

14. Предложение относно продажба на урегулиран застроен общински недвижими имот на собственик на законно построени върху него сгради, представляващ поземлен имот с идентификатор 37856.501.352, УПИ V, кв.41 по плана на с.Коиловци, отреден за друг обществен обект, комплекс.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

15. Продажба на четири недвижими имота – частна общинска собственост, отредени за жилищно строителство: УПИ V, VІ, VІІ и VІІІ в кв.31 по плана на с.Гривица, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

16. Продажба на общински недвижим имот – поземлен имот с идентификатор 56722.667.1036 с площ 631 кв.м., съставляващ УПИ V, кв.11, гр.Плевен, отреден за обществено обслужване, актуван с АОС №42057/15.03.2017 г., чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

17. Продажба на застроен общински недвижим имот – поземлен имот с идентификатор 56722.667.1058, съставляващ УПИ V-667.1058 в кв.37 по плана на гр.Плевен, отреден за обществено обслужващи дейности, на собственика на законно построени върху него сгради.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

18. Закупуване на сграда с идентификатор 56722.667.360.1, построена върху общинска земя в УПИ V, кв.34а, жк „Дружба“, гр.Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

19. Закупуване на сграда с идентификатор 56722.661.825.1, построена върху общинска земя в УПИ V-8678, кв.70 с административен адрес: гр.Плевен, ул. „Сергей Румянцев“ №56.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

20. Приемане проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 56722.651.466 и  56722.651.467, попадащи в границите на УПИ ІV-641  в кв. 604 по плана на гр. Плевен и сключване на предварителен договор, на основание чл. 15, ал. 3, във връзка с ал.5 от ЗУТ и чл. 50 от Наредба № 7/2005г. на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

21. Информация от „Инжстрой” ЕООД относно дълговете на дружеството.

22. Писмо от Лидия Железарова  - изпълнителен директор на „Тибор” ЕАД относно анализ, счетоводен баланс, отчет за приходи и удостоверение от НАП за дейността на търговското дружество.

23. Предложение от ПП „Възраждане” – гр. Плевен във връзка с образуване на временна комисия към Общински съвет – Плевен  за предложения и изменения в НОАМТЦУТОВ или изготвяне на нов проект.

23. Други.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ПЕПО ПЕТКОВ/