Заседание на ПК по "Бюджет и финансова политика" на 26.08.2019 г.

32

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА”

 

П О К А Н А

 

На 26.08.2019 год. /понеделник/ от 16.00  ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Бюджет и финансова политика” при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Предложение относно изменение на Инвестиционната програма на Община Плевен за 2019 година.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно осигуряване на допълнителни финансови средства от бюджета на Община Плевен за 2019 година за Общински футболен клуб „Спартак Плевен“.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Отчет за изпълнение на бюджета на Община Плевен за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Информация относно изпълнението на Бюджета на Община Плевен, сметките за средства от Европейския съюз и основните показатели към 30.06.2019 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно допълнение на Решение №627/27.06.2013г. на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно продажба на застроен общински недвижим имот на собствениците на законно построени върху него сгради, представляващ поземлен имот с идентификатор 56722.661.1106 – УПИ ХІІ-9277, кв.51, отреден за жилищно строителство, по плана на град Плевен.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно прекратяване на съсобственост между Община Плевен и „АДИБОР“ ЕООД, чрез продажба на общинския дял от недвижим имот, находящ се в град Плевен, ул. „Средна гора“ №1,3,5.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно продажба на застроен общински имот на собственика на законно построена върху него сграда – УПИ ІІ, кв.40, по плана на град Плевен, поземлен имот с идентификатор 56722.661.504, находящ се на ул. „Христо Ясенов“ №23, град Плевен.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно продажба на незастроен общински недвижим имот УПИ V-66 с площ 800 кв.м., отреден за жилищно строителство, кв.13 по плана на с.Буковлък, чрез публичен търг.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно продажба на незастроен общински недвижим имот УПИ ХVІІІ-66 с площ 870 кв.м., отреден за жилищно строителство, кв.13 по плана на с.Буковлък, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно изменение на Решение №792/30.11.2017 г. н Общински съвет – Плевен и продажба на общински недвижим имот – ид.ч. от дворно място и втори етаж от жилищна сграда на ул. „Васил Левски“№168/ул.“Дойран“ №53а, гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно учредяване право на строеж на подземно застрояване под пешеходна улица между ОК 632б – 632в – 632г, разположена между кв.36а и кв.36б, по плана на град Плевен, със застроена площ 116,00 кв.м.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно отдаване под наем на част от имот- публична общинска собственост на територията на град Плевен за поставяне на преместваемо съоръжение – мобилна каравана за продажба на закуски.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост на територията на град Плевен за поставяне на преместваеми съоръжения – павилион.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Становище от Кмета на Община Плевен относно преписка от БК Спартак – Плевен.
 2. Информация за текущото състояние на общинските дружества за второто тримесечие на 2019 година.

      17. Други.

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                  /ПЕПО ПЕТКОВ/